Mikroalbüminürisi olan ve olmayan tip 2 diyabetik hastalarda serum asimetrik dimetil arjinin, fetuin-a ve ankle-brakial indeks değerlerinin değerlendirilmesi


Creative Commons License

Kılavuz A. , Göker Bağca B., Savaş E. S. , Biray Avcı Ç. , Saraç Z. F. , Gündüz C.

Ege Tıp Dergisi, vol.58, no.4, pp.397-405, 2019 (Other Refereed National Journals)

  • Publication Type: Article / Article
  • Volume: 58 Issue: 4
  • Publication Date: 2019
  • Doi Number: 10.19161/etd.623697
  • Title of Journal : Ege Tıp Dergisi
  • Page Numbers: pp.397-405

Abstract

Amaç: Çalışmamızda mikroalbüminürisi olan ve olmayan tip 2 diabetes mellituslu hastalarda ateroskleroz

belirteçlerini karşılaştırmayı amaçladık.

Gereç

ve

Yöntem:

Bu

çalışmaya

40-60

yaşları

arasında,

tip

2

diyabetli

mikroalbüminürik

ve

mikroalbuminürisi olmayan 80 hasta dahil edildi. Hastaların serum asimetrik dimetil arjinin, fetuin-A

düzeyleri, lipit profili ile açlık ve tokluk glukoz, A1c gibi laboratuvar parametreleri değerlendirildi. Ankle

brakiyal

indeks (ABİ) ölçümleri yapıldı.

Bulgular: Mikroalbüminüri ile total kolesterol, trigliserid, LDL kolesterol, HDL kolesterol, A1c, plazma açlık

glukozu, vücut kitle indeksi, ankle-brakiyal indeksi arasında istatistiksel olarak anlamlı bir ilişki bulunmadı.

mikroalbüminürisi olan hastalar mikroalbüminürisi olmayan hastalara göre anlamlı olarak daha düşük

serum fetuin-A düzeylerine sahipti (p = 0,008). Ancak, fetuin-A düzeyleri ve mikroalbüminüri arasında

anlamlı negatif korelasyon elde edildi. Düşük fetuin-A düzeylerinin, ABİ . 0,9 olarak tanımlanan periferik

arter hastalığı ile ilişkili olduğu belirlendi (p = 0,001). Mikroalbüminüri ve serum asimetrik dimetil arjinin

düzeyleri

arasında

istatistiksel

olarak

anlamlı

ilişki

saptandı.

Mikroalbüminürisi

olan

hastaların,

olmayanlara göre anlamlı olarak daha yüksek serum asimetrik dimetil arjinin düzeylerine sahip olduğu

belirlendi (p = 0,013).

Sonuç: Çalışmamızın sonuçlarına göre, aterosklerotik süreçte tip 2 diabetes mellituslu mikroalbüminürisi

olan hastalarda serum asimetrik dimetil arjininin fetuin-A'ya üstün olduğu ileri sürülebilir.

Anahtar Sözcükler: Diabetes mellitus tip 2, serum asimetrik dimetil arjinin, fetuin-A, ankle-brakiyal indeks, mikroalbüminüri.