ACİL SERVİSTE YELKEN GÖĞÜS TANISI ALAN HASTALARIN RETROSPEKTİF OLARAK DEĞERLENDİRİLMESİ


Uz İ.

3.TATD Kurs Günleri Kongresi, Antalya, Türkiye, 27 - 30 Mart 2019, ss.49

  • Basıldığı Şehir: Antalya
  • Basıldığı Ülke: Türkiye
  • Sayfa Sayıları: ss.49

Özet

S05

ACİL SERVİSTE YELKEN GÖĞÜS TANISI ALAN HASTALARIN RETROSPEKTİF OLARAK DEĞERLENDİRİLMESİ

İlhan Uz1

1Ege Üniversitesi Tıp Fakültesi, Acil Tıp A.D, İzmir, Türkiye

Amaç: Yelken göğüs tanısı alan hastaların genel ve travmatik özelliklerinin retrospektif olarak değerlendirilmesi ve

mortaliteyi etkileyen faktörlerin araştırılması amaçlanmıştır.

GereçYöntem: Yıllık acil başvuru sayısı 200.000 olan üçüncü basamak bir acil servisde, 2016-2018 yılları arasında, 3

yıllık zaman diliminde, künt toraks travmasına bağlı seri kosta kırığı tespit edilen 780 hasta geriye dönük olarak

taranmış ve paradoksal solunumla yelken göğüs tanısı alan 8 hasta çalışmaya alınmıştır. Hastaların yaş, cinsiyet, travma

oluş mekanizmaları, tüm acil başvurular ve seri kosta kırıklı hastalar arasındaki oranları, akciğer patolojileri ve ek

yaralanmaları, entübasyon zamanları, mekanik ventilatör destek gereksinimleri, ölüm oranları, taburcu edilenlerin

hastanede kalış süreleri kayıt altına alınarak incelenmiştir.

Bulgular: Çalışmaya alınan 8 hastanın (7 erkek, 1 kadın; ortalama yaş: 52.5; dağılım 40-68), travma oluş

mekanizması incelendiğinde 3 hastanın araç dışı trafik kazası, 3 hastanın sıkışma tipi (asansör-iş makinası v.b) kaza, 2

hastanın yüksekten düşmeye bağlı yelken göğüs tanısı aldığı anlaşılmıştır. Çalışmamızda, tüm acil servis başvurularına

göre yelken göğüs hastalarının acil başvuru oranı 1.3/100.000 ‘dür. Seri kosta kırıklarında, yelken göğüs görülme

sıklığı 1.02/100 dir. Hastaların 7’si entübe edilerek mekanik ventilatör desteğine alınmış ve entübe edilen 3 hasta,

yakın dönemde (ortalama 9.6 saat) ex olmuştur. Diğer 5 hastanın hastanede yatış süresi 46.7 (dağılım; 36-68) gündür.

Sonuç: Seri kosta kırığı tespit edilen hastalar mutlaka soyularak dikkatli bir biçimde paradoksal solunum yönünden

incelenmelidir. Entübasyon ve mekanik ventilasyon kararı solunum hızı, arteriyel oksijenizasyon ve solunum kasları

yorgunluğu gibi çeşitli parametreler değerlendirilerek verilmelidir. Yelken göğüs tanısı alan hastaların mortalitelerini

ek yaralanmalar ile akciğer parankim hasarı belirlemektedir. Bu hastalar ya erken dönemde kaybedilen ya

da çoğunluğu entübe edilerek uzun süreler yoğun bakımda mekanik ventilasyon yapılarak takip edilmesi gereken

hastalardır. Bu nedenle entübasyondan çekinilmemeli ve geciktirilmemelidir.

Anahtar Kelimeler: Yelken göğüs; acil servis; toraks travması