Beden eğitimi ve sporda multidisipliner yaklaşım: matematik dersi örneği


Öğrenci: NURİ USLU

Danışman: Melih Balyan

Beden Eğitimi ve Sporda Multidisipliner Yaklaşım: Matematik Dersi Örneği

 

Bu çalışmada, Disiplinler arası öğretim anlayışıyla oyun formunda düzenlenen Beden eğitimi ve spor derslerinin, öğrencilerin,  bazı matematik kazanımları ve beden eğitimi ile matematik dersine karşı tutumları üzerinde etkileri incelenmiştir.

Araştırmanın örneklemini, İzmir ili Ferit Bahriye Ergil Ortaokulunda 5. sınıflarında okulayan öğrenci oluşturmaktadır. Bu öğrencilerden 97 tanesi kontrol grubunu (51 kız – 69 erkek ),  120 tanesi de deney grubunu (44 kız – 53 erkek) oluşturmaktadır.

Katılımcılara sırasıyla “Beden eğitimi dersi tutum ölçeği” ( Güçlü ve Güllü 2009), “Matematik Tutum Ölçeği” (Önal 2013) ve matematik dersi kazanım testi uygulanmıştır.

Araştırmada nicel araştırma yöntemlerinden ön test-son test kontrol gruplu yarı deneysel model kullanılmıştır. Tüm öğrencilere (kontrol-deney grubu) ilk olarak ön testler uygulanmıştır. Testler uygulandıktan sonra 8 hafta boyunca Beden eğitimi ve spor derslerinin ilk ders saatlerinde araştırma uygulaması gerçekleştirilmiştir. Kontrol grubundaki öğrencilere beden eğitimi müfredatına uygun olarak oyunsal formda uygulamalar yapılmıştır. Buna karşılık; deney grubundaki öğrencilere ise benzer oyunların matematik kazanımlarına yönelik özel olarak uyarlanmış oyun formları uygulanmıştır. 8 hafta sonunda tüm öğrencilere (kontrol-deney grubu)  son test uygulanmıştır. Veriler IBM SPSS Statistic 20 programı ile incelenmiştir. Kontrol grubunun (t=-2.60, p0.011*) ve deney grubunun (t=-6.17, p0.000***) matematik kazanımlarında gelişme kaydedilmiştir. Buna karşın, incelenen etki büyüklükleri neticesinde deney grubundaki (etki büyüklüğü d = 0.66 )   matematik kazanımlarının, kontrol grubuna (etki büyüklüğü d = 0.24 )  göre daha yüksek seviyede olduğu saptanmıştır.

Araştırma sonunda, multidisipliner yaklaşım ile gerçekleştirilen beden eğitimi dersleri ve matematik derslerinin, öğrencilerin matematik kazanımlarını arttırdığı sonucuna ulaşılmıştır. Disiplinler arası öğretim modeli ile gerçekleştirilen bu tarz çalışmaların ders programlarına eklenmesi önerilmektedir.

Anahtar Kelimeler; Disiplinler arası öğretim,  ortaokul, kazanım