Sınıf Öğretmenlerinin STEM Yaklaşımına Yönelik Farkındalıklarının, Yeterliklerinin ve Tutumlarının İncelenmesi


Öğrenci: SEDEN KIRTE

Danışman: Pınar Çavaş

Bu araştırmanın amacı sınıf öğretmenlerinin STEM yaklaşımına yönelik farkındalık, yeterlik ve tutumlarının belirlenmesidir. Araştırma nicel araştırma yöntemlerinden tarama modelinde bir çalışmadır. Araştırmanın evrenini İzmir ili Milli Eğitim Bakanlığı’na bağlı devlet okullarında görev yapan sınıf öğretmenleri oluşturmaktadır. Örneklem seçiminde veri toplamak için uygun örnekleme yöntemi kullanılmış ve 298 sınıf öğretmenine ulaşılmıştır. Araştırmada veri toplama aracı olarak “STEM Farkındalık Ölçeği” ve “İlkokul Öğretmenleri için STEM Yeterlik ve Tutum Ölçeği” kullanılmıştır. Ölçeklerin uygulanmasından elde edilen veriler SPSS 24.0 programı kullanılarak analizleri yapılmıştır. Verilerin analizinde betimsel istatistikler (frekans, yüzde, aritmetik ortalama ve standart sapma), t-testi, ANOVA ve korelasyon kat sayıları hesaplanmıştır.

Sınıf öğretmenlerinin STEM yaklaşımına yönelik farkındalık, yeterlik ve tutum düzeylerinin mesleki kıdem, mezun olunan okul, yaş, cinsiyet değişkenlerine göre anlamlı farklılık oluşturmadığı bulgusuna ulaşılmıştır. Ölçeklerin alt boyutları incelendiğinde; alt boyutlarda da görev yapılan sınıf seviyesi ve yaşa göre anlamlı farklılık bulunamamıştır. Ancak mesleki kıdem ve cinsiyet değişkeninin öğretmenlerin STEM farkındalıklarına ilişkin olumsuz bakış faktöründe ve öğretmenlerin 21.yüzyıl öğrenme tutumlarında anlamlı farklılık oluşturduğu sonucuna varılmıştır. Mezun olunan okul ve mesleki kıdem değişkeninin ise öğretmenlerin matematik öğretimine yönelik özyeterlik inancı ve sonuç beklentileri üzerinde anlamlı farklılıklar oluşturduğu bulunmuştur. Araştırma sonucunda öğretmenlerin STEM yaklaşımına yönelik farkındalıkları ile yeterlik ve tutumları arasındaki ilişkinin anlamlı ve zayıf olduğu ortaya çıkmıştır.

Anahtar Kelimeler: STEM yaklaşımı, STEM farkındalığı, STEM yeterlik ve tutum, sınıf öğretmenleri