Müzelerde Marka Kavramının ve Markaya Yönelik Tüketici Algısının İncelenmesi: İzmir Müzeleri Örneği


Öğrenci: NARGIZ AHMADOVA

Danışman: Elif Üstündağlı Erten

Müzecilik alanında pazarlama uygulamalarına geçen yüzyıldan itibaren başlanmıştır. Markalamanın bu alan üzerinde uygulanmasının tarihi ise daha yenidir. Marka kavramı, müzeler için giderek daha da önem kazanmaktadır.

Bu çalışmada markalama stratejilerinin müzelere uygulanmasının faydalarına, marka değeri ve onu etkileyen bileşenler olan marka bilinirliği, algılanan kalite ve marka imajının marka sadakati ile karşılıklı ilişkileri çerçevesinde yapılan analizlere yer verilecektir.

Akademik açıdan bakıldığında, bu çalışmanın katkıları, tüketici bazlı marka değeri modelini müzecilik alanında uygulanabilirliğini incelemek ve marka sadakatinin oluşumunu ve marka değerinin aracılık işlevini açıklamaktır.

Pratikte kullanım açısından değerlendirildiğinde bu çalışma, müze yöneticilerine pazarlama stratejileriyle ilgili planlamayı kolaylaştırmak için ziyaretçinin bakış açısından müze marka değeri geliştirme sürecini anlamalarında yardımcı olması beklenmektedir.