γ-Poliglutamik asit/kitosan kompleksi içeren antibakteriyal özellikte bakteriyel selüloz esaslı yeni bir yara örtüsü üretimi


Öğrenci: Gizem ARGUNŞAH

Danışman: Elif Esin Hameş Tuna