Yayınlar & Eserler

Diğer Dergilerde Yayınlanan Makaleler

Divân-ı Hikmet’te Atasözleri ve Kullanılış Özellikleri

Türk Dünyası Dil ve Edebiyat Dergisi, cilt.2018, ss.157-169, 2018 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri) Creative Commons License

Et-Tuhfetü’xxz-Zekiyye Fi’xxl-Lugati’xx-t-Türkiyye Hakkında Bazı Açıklamalar

Türkbilig:Türkoloji Araştırmaları, ss.1-20, 2016 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

Eski Anadolu Türkçesi Bağlamında Y nus Emre nin Eserlerindeki Atasözlerine Bir Bakış

Türk Dünyası Dil ve Edebiyat Dergisi, ss.101-119, 2016 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

Kutadgu Bilig Araştırmaları Üzerine Bazı Düşünceler

Uluslararası Uygur Araştırmaları Dergisi, ss.106-109, 2016 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

Suriye Arapçasında Yaşayan Türkçe

Türk Kültürü Türk Kültürü Araştırmaları Dergisi, ss.13-22, 2016 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

Kitab ı Beylik Nasıl Bir Eserdi

Atatürk Üniversitesi Türkiyat Araştırmaları Ensitüsü Dergisi, ss.149-157, 2016 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri) Creative Commons License

İbni Mühenna Lügati nde Kaç Kelime Var

Türk Kültürü, Türk Kültürü Araştırmaları Dergisi, cilt.7, ss.31-46, 2014 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

İbni Mühennâ Lügati ndeki Bazı Kelimeler Hakkında

Turkic Academy, Altaistics and Turkology, İnternational Scientific-Cultural Journal for Philological, Historical and Art Studies, cilt.2013, ss.6-29, 2013 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

Kutadgu Bilig Hakkında Türkiye de Yapılan Yayınlar Üzerine Bir Deneme

Turkish Studies, cilt.4, ss.1408-1422, 2009 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

Hoca Ahmet Yesevi nin Hikmetlerindeki Oğuz Türkçesi Unsurları

Türk Dünyası Araştırmaları, ss.155-162, 2002 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

Türkiye Türkçesi Ağızlarında Renk Bildiren Kelimelerin Kullanılışı ve Sistematiği

Türk Dili Araştırmaları Yıllığı-Belleten 1997, cilt.1, ss.251-341, 2000 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

Anadolu Ağızlarında Ölçü Bildiren Kelimeler

BİR Türk Dünyası İncelemeri Dergisi, ss.393-407, 1998 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

Darende de Konuşulan Gizli Dil Hazeynce

Türk Dünyası Araştırmaları, ss.131-165, 1997 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

Eski Anadolu Türkçesinde Sayı Adları ve Kullanılışları

Türk Dili Araştırmaları Yıllığı-Belleten 1991, ss.9-17, 1994 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

Hakemli Kongre / Sempozyum Bildiri Kitaplarında Yer Alan Yayınlar

Kitȃbu’l-İdrȃk Örneğinde Eşseslilik ve Eşyazımlılıktan Doğan Sorunlar Üzerine

XI. Uluslararası Dünya Dili Türkçe Sempozyumu, Samsun, Türkiye, 16 - 18 Ekim 2019

Türkçedeki Moğolca Söz varlığı Hakkında Türkiye’de Yapılan Çalışmalar Üzerine Genel Bir Değerlendirme ve Bunlara Bir Katkı: Tona

Katip Çelebei İzmir Türkoloji Buluşmaları I, Türk-Moğol Diplomatik İlişkilerinin 50.Yılında Geçmişten Günümüze Türk-Moğol İlişkileri Uluslararası Çalıştayı, İzmir, Türkiye, 4 - 05 Ekim 2019

Bazı Tarihi Metinlerde Çift Hareke ve Harfle Yazma Geleneği Üzerine Bir Değerlendirme

Yazılışının 950. Yılı Anısına Uluslararası Kutadgu Bilig ve Türk Dünyası Sempozyumu, Ankara, Türkiye, 3 - 05 Ekim 2019

Eski Anadolu Türkçesi Metinlerinde Atasözleri Varlığı: "Işk-nâme Örneği"

X. Uluslararası Dünya Dili Türkçe Sempozyumu, Eskişehir, Türkiye, 17 - 19 Ekim 2018, ss.1021-1033

Memluk Kıpçak Türkçesi Eserlerindeki Atasözleri Varlığı

XIII.Uluslararası Büyük Türk Dili Kurultayı Bildirileri Kitabı, Ankara, Türkiye, 22 - 28 Eylül 2018, ss.495-501

Ahı Edatı Üzerine Bir Tespit ve Bir Değerlendirme

Uluslararası Yunus Emre ve Anadolu’da Türk Yazı Dilinin Gelişimi Sempozyumu, Kırşehir, Türkiye, 4 - 06 Ekim 2018

El-İdrak Haşiyesi’nden Yeteri Kadar Yararlanabiliyor Muyuz?

Köktürk Yazısının Okunuşunun 125. Yılında Orhun’dan Anadolu’ya Uluslararası Türkoloji Sempozyumu, İstanbul, Türkiye, 1 - 07 Haziran 2018, ss.1059-1067

Türkçenin Başka Dillerle Olan İlişkisi: Türkçenin Arapçaya Verdikleri

Türk Dili Konuşan Ülkeler Kurultayı, Ankara, Türkiye, 13 - 16 Kasım 2017, cilt.2, ss.183-191

Yemen Arapçasındaki Türkçe Kelimeler

XIII. Uluslararası Büyük Türk Dili Kurultayı Bildirileri kitabı, Ankara, Türkiye, 25 - 28 Eylül 2017, cilt.1, ss.219-225

-GAn İyelik Yok/Bar Yapısı Üzerine Tespitler

IX. uluslararası Dünya Dili Türkçe Sempozyumu, 2 - 04 Kasım 2017

Kitab El-İdrak Li-Lisan El-Atrak Kitabının Kair Nuskası Turalı Eskertpeler

Türki-Slavyan Filologiyasının Kazırgı Zamangı Meseleleri, Astana, Kazakistan, 12 - 14 Mayıs 2017, cilt.1, ss.21-25

İbni Mühenna Lügati ve Codex Cumanicus’xxtaki Ortaklaşan Kelimeler

IV. uluslararası Türk Dünyası Araştırmaları Sempozyumu, Niğde, Türkiye, 26 - 28 Nisan 2017, cilt.2, ss.420-426

Suriye Arapçasında Yaşayan Türkçe

Uluslararası Yaşayan Türkçe Bilgi Şöleni Bildirileri Vefatının 30. Yılında Prof. Dr. Faruk Kadri Timurtaş Hatırasına, Ankara, Türkiye, 30 - 01 Mayıs 2017, cilt.1, ss.343-351

Cezayir Arapçasındaki Türkçe Kelimeler Hakkında Yapılan Çalışmalar Üzerine Bir Değerlendirme ve Bu Kelimelere Bazı Eklemeler

Uluslararası Fethinin 500. Yılında Cezayir, Barbaros Hayrettin Paşa ve Osmanlı Denizciliği Sempozyumu, Manisa, Türkiye, 1 - 03 Aralık 2016

Kuveyt Arapçasındaki Türkçe Unsurlar Üzerine

XI. Uluslararası Büyük Türk Dili Kurultayı Bildirileri Kitabı, Buapeşte,Macaristan, Ankara, Türkiye, 26 - 27 Eylül 2016, cilt.1, ss.161-170

Sudan Arapçasındaki Türkçe Söz Varlığı Üzerine

Turkish-Sudanese Relations From Past to Present and Opportunities For The Future, Hartum, Sudan, 8 - 11 Şubat 2016

Kitabu l İdrak Li Lisani l Etrak e Eklemeler

X. Uluslararası Büyük Türk Dili Kurultayı Bildirileri 28 Eylül-1 Ekim 2105, Saraybosna, Ankara, Türkiye, 28 Eylül - 01 Ekim 2015, ss.242-246

Câmi atü l Hediyye Fi Halli l Elfâzi t Türkiyye deki Ortak Türkçe

VIII. Dünya Dili Türkçe Sempozyumu, Ankara, Türkiye, 15 - 17 Ekim 2015

Türkçenin Öğretimi Açısından İbni Mühenna Lügati nin Yeri

VII. Uluslararası Dünya Dili Türkçe Sempozyumu Bildirileri, Elazığ, Türkiye, 16 - 18 Ekim 2014, cilt.1, ss.241-248

İbni Mühennâ Lügati Nerede Yazılmıştır

XI. Milli Türkoloji Kongresi Bildirileri, Türkiye, 11 - 13 Kasım 2014, cilt.1, ss.855-860

İbni Mühennâ nın Sözlükçülük Anlayışı Hakkında Bir İnceleme Arapça Dışındaki Kelimelerle Düzenlenen Madde Başları Örneği

I. Uluslararası Türk Dünyası Araştırmaları Sempozyumu, (18-21 Mart 2014) Bildirileri Kitabı, Ankara, Türkiye, 18 - 21 Mart 2014, cilt.2, ss.1543-1549

İbni Mühenna Lügati ndeki Kıpçakça Belirtiler

Türki Dünyesi: Ruxani Mura Jäne Bugingi Madeniyet, Xalıkaralık Simpozyum Materialdarı, Astana, Kazakistan, 30 Ekim 2014, ss.31-36

Çağatay Türkçesindeki Oğuzca Unsurlar Üzerine

C. Amanjolov Okuvları- 2004 Attı Halkaralık Gılimi –Praktikalık Konferentsiyanın Materialları, Öskemen, Kazakistan, 3 - 04 Haziran 2004, ss.204-210

Afyonkarahisar Ağzındaki Ölçü Kelimeleri

V. Afyonkarahisar Araştırmaları Sempozyumu Bildirileri, Afyonkarahisar, Türkiye, 13 - 14 Nisan 2000, ss.297-301

Kitap & Kitap Bölümleri

Kitâbu’l-İdrak li-Lisâni’l-Etrâk Hakkında Bazı Notlar

Türklük Biliminde Bir Ömür Prof Dr Tofiq Hacıyev Kitabı, Prof. Dr. Bilgehan Atsız Gökdağ-Yrd. Doç. Dr. Nazım Muradov, Editör, Akçağ Yayınları, Ankara, ss.323-326, 2016

Ebû Hayyân ve Etimolojileri

Alkış Bitiği Kemal Erarslan Armağanı, Bülent Gül, Editör, Türk Kültürünü Araştırma Enstitüsü Yatınları, Ankara, ss.115-124, 2015

İbni Mühennâ’da –yUK Eki

Yalımkaya Bitigi Osman Fikri Sertkaya Armağanı, Hatice Şirin User, Bülent Gül, Editör, Türk Kültürünü Araştırma Enstitüsü Yayınları, Ankara, ss.405-408, 2013

Zeki Velidi Togan'ın Türk Diline Bakışı: Buruşask Dili - Türk Dili İlişkisi Örneği

Türk Moğol Araştırmaları Prof Dr Tuncer Gülensoy Armağanı, Bülent Gül, Editör, Türk Kültürünü Araştırma Enstitüsü Yayınları, Ankara, ss.245-249, 2012

Türk Dünyası ve Ortak İletişim Dili Sorunu

Türkçenin Çağdaş Sorunları, Gürer GÜLSEVİN, Erdoğan BOZ, Editör, Gazi Kitapevi, Ankara, ss.223-236, 2006

Sarı Uygurca Araştırmalarına Genel bir Bakış

Prof. Dr. Fikret Türkmen Armağanı, Gürer Gülsevin, Metin Arıkan, Editör, Kanyılma Matbaası, İzmir, ss.451-455, 2005

Yenisey Yazıtlarındaki Bir Kelime Üzerine

Zeynep Korkmaz Armağanı, , Editör, Türk Dil Kurumu Yayınları, Ankara, ss.249-252, 2004

Eski anadolu Türkçesinde Renk Bildiren Kelimeler ve Teşkilleri

50 Kültür ve Sanat Yılında Dr Mehmet Önder e Armağan Milli Kültür Araştırmaları, Mehmet Yardımcı, Editör, Kültür Bakanlığı, Ankara, ss.303-315, 1997

Ansiklopedide Bölümler

Türkler Ansiklopedisi

Yeni Türkiye Yayınları, ss., 2002