Ege Üniversitesi
Akademik Veri Yönetim Sistemi
Yayınlar & Eserler
DİĞER DERGİLERDE YAYINLANAN MAKALELER
Kaymaz Z., Mohammad R., "Et-Tuhfetü’z-Zekiyye Fi’l-Lugati’-t-Türkiyye Hakkında Bazı Açıklamalar", Türkbilig:Türkoloji Araştırmaları, pp.1-20, 2016 (Link)
Kaymaz Z., "Suriye Arapçasında Yaşayan Türkçe", Türk Kültürü Türk Kültürü Araştırmaları Dergisi, pp.13-22, 2016 (Link)
Kaymaz Z., "Oğuzname Kazan Nüshası Prof Dr Necati Demir Yrd Doç Dr Özkan Aydoğdu 2015 Oğuzname Kazan Nüshası İnceleme Metin Dizin Tıpkıbasım Kesit Yayınları İstanbul 590 s", Dil Araştırmaları, vol.2016, pp.275-277, 2016 (Link)
Kaymaz Z., "Kitab ı Beylik Nasıl Bir Eserdi", Atatürk Üniversitesi Türkiyat Araştırmaları Ensitüsü Dergisi, pp.149-157, 2016 (Link)
Kaymaz Z., "Eski Anadolu Türkçesi Bağlamında Y nus Emre nin Eserlerindeki Atasözlerine Bir Bakış", Türk Dünyası Dil ve Edebiyat Dergisi, pp.101-119, 2016 (Link)
Kaymaz Z., "Kutadgu Bilig Araştırmaları Üzerine Bazı Düşünceler", Uluslararası Uygur Araştırmaları Dergisi, pp.106-109, 2016 (Link)
Kaymaz Z., "Tevârih i Âl i Selçuk Selçuklu Tarihi Bakır Abdullah 2009 Yazıcızâde Ali Tevârih i Âl i Selçuk Selçuklu Tarihi", Dil Araştırmaları, pp.253-265, 2015
Kaymaz Z., "İbni Mühenna Lügati nde Kaç Kelime Var", Türk Kültürü, Türk Kültürü Araştırmaları Dergisi, vol.7, pp.31-46, 2014
Kaymaz Z., "İbni Mühennâ Lügati ndeki Bazı Kelimeler Hakkında", Turkic Academy, Altaistics and Turkology, İnternational Scientific-Cultural Journal for Philological, Historical and Art Studies, vol.2013, pp.6-29, 2013
Kaymaz Z., "Kutadgu Bilig Hakkında Türkiye de Yapılan Yayınlar Üzerine Bir Deneme", Turkish Studies, vol.4, pp.1408-1422, 2009 (Link)
Kaymaz Z., "Hoca Ahmet Yesevi nin Hikmetlerindeki Oğuz Türkçesi Unsurları", Türk Dünyası Araştırmaları, ss.155-162, 2002
Kaymaz Z., "Türkiye Türkçesi Ağızlarında Renk Bildiren Kelimelerin Kullanılışı ve Sistematiği", Türk Dili Araştırmaları Yıllığı-Belleten 1997, vol.1, pp.251-341, 2000
Kaymaz Z., "Anadolu Ağızlarında Ölçü Bildiren Kelimeler", BİR Türk Dünyası İncelemeri Dergisi, ss.393-407, 1998
Kaymaz Z., "Darende de Konuşulan Gizli Dil Hazeynce", Türk Dünyası Araştırmaları, ss.131-165, 1997
Kaymaz Z., "Eski Anadolu Türkçesinde Sayı Adları ve Kullanılışları", Türk Dili Araştırmaları Yıllığı-Belleten 1991, ss.9-17, 1994
HAKEMLİ KONGRE / SEMPOZYUMLARIN BİLDİRİ KİTAPLARINDA YER ALAN YAYINLAR
Kaymaz Z., "Suriye Arapçasında Yaşayan Türkçe", Uluslararası Yaşayan Türkçe Bilgi Şöleni Bildirileri Vefatının 30. Yılında Prof. Dr. Faruk Kadri Timurtaş Hatırasına, Ankara, TÜRKIYE, , vol.1, pp.343-351
Kaymaz Z., "Kitab El-İdrak Li-Lisan El-Atrak Kitabının Kair Nuskası Turalı Eskertpeler", Türki-Slavyan Filologiyasının Kazırgı Zamangı Meseleleri, Astana, KAZAKISTAN, , vol.1, pp.21-25
Kaymaz Z., "Yemen Arapçasındaki Türkçe Kelimeler", XIII. Uluslararası Büyük Türk Dili Kurultayı Bildirileri kitabı, Ankara, TÜRKIYE, , vol.1, pp.219-225
Kaymaz Z., "İbni Mühenna Lügati ve Codex Cumanicus’xxtaki Ortaklaşan Kelimeler", IV. uluslararası Türk Dünyası Araştırmaları Sempozyumu, Niğde, TÜRKIYE, , vol.2, pp.420-426
Kaymaz Z., "Türkçenin Başka Dillerle Olan İlişkisi: Türkçenin Arapçaya Verdikleri", Türk Dili Konuşan Ülkeler Kurultayı, Ankara, TÜRKIYE,
Kaymaz Z., "-GAn İyelik Yok/Bar Yapısı Üzerine Tespitler", IX. uluslararası Dünya Dili Türkçe Sempozyumu, ,
Kaymaz Z., "Kuveyt Arapçasındaki Türkçe Unsurlar Üzerine", XI. Uluslararası Büyük Türk Dili Kurultayı Bildirileri Kitabı, Buapeşte,Macaristan, Akara, TÜRKIYE, , vol.1, pp.161-170
Kaymaz Z., "Kitabu l İdrak Li Lisani l Etrak e Eklemeler", X. Uluslararası Büyük Türk Dili Kurultayı Bildirileri 28 Eylül-1 Ekim 2105, Saraybosna, Ankara, TÜRKIYE, , pp.242-246
Kaymaz Z., "Câmi atü l Hediyye Fi Halli l Elfâzi t Türkiyye deki Ortak Türkçe", VIII. Dünya Dili Türkçe Sempozyumu, Ankara, TÜRKIYE,
Kaymaz Z., "Türkçenin Öğretimi Açısından İbni Mühenna Lügati nin Yeri", VII. Uluslararası Dünya Dili Türkçe Sempozyumu Bildirileri, Elazığ, TÜRKIYE, , vol.1, pp.241-248
Kaymaz Z., "İbni Mühenna Lügati ndeki Kıpçakça Belirtiler", Türki Dünyesi: Ruxani Mura Jäne Bugingi Madeniyet, Xalıkaralık Simpozyum Materialdarı, Astana, KAZAKISTAN, , pp.31-36
Kaymaz Z., "İbni Mühennâ nın Sözlükçülük Anlayışı Hakkında Bir İnceleme Arapça Dışındaki Kelimelerle Düzenlenen Madde Başları Örneği", I. Uluslararası Türk Dünyası Araştırmaları Sempozyumu, (18-21 Mart 2014) Bildirileri Kitabı, Ankara, TÜRKIYE, , vol.2, pp.1543-1549
Kaymaz Z., "İbni Mühennâ Lügati Nerede Yazılmıştır", XI. Milli Türkoloji Kongresi Bildirileri, TÜRKIYE, , cilt.1, ss.855-860
Kaymaz Z., "Çağatay Türkçesindeki Oğuzca Unsurlar Üzerine", C. Amanjolov Okuvları- 2004 Attı Halkaralık Gılimi –Praktikalık Konferentsiyanın Materialları, Öskemen, KAZAKISTAN, , pp.204-210
Kaymaz Z., "Afyonkarahisar Ağzındaki Ölçü Kelimeleri", V. Afyonkarahisar Araştırmaları Sempozyumu Bildirileri, Afyonkarahisar, TÜRKIYE, , ss.297-301
KİTAP ve KİTAP BÖLÜMLERİ
Kaymaz Z., "Kitâbu’l-İdrak li-Lisâni’l-Etrâk Hakkında Bazı Notlar", in: Türklük Biliminde Bir Ömür Prof Dr Tofiq Hacıyev Kitabı, Prof. Dr. Bilgehan Atsız Gökdağ-Yrd. Doç. Dr. Nazım Muradov, Eds., Akçağ Yayınları, Ankara, pp.323-326, 2016
Kaymaz Z., "Ebû Hayyân ve Etimolojileri", in: Alkış Bitiği Kemal Erarslan Armağanı, Bülent Gül, Eds., Türk Kültürünü Araştırma Enstitüsü Yatınları, Ankara, pp.115-124, 2015
Kaymaz Z., "İbni Mühennâ’da –yUK Eki", Yalımkaya Bitigi Osman Fikri Sertkaya Armağanı, Hatice Şirin User, Bülent Gül, Ed., Türk Kültürünü Araştırma Enstitüsü Yayınları, Ankara, ss.405-408, 2013
Kaymaz Z., "Zeki Velidi Togan'ın Türk Diline Bakışı: Buruşask Dili - Türk Dili İlişkisi Örneği", Türk Moğol Araştırmaları Prof Dr Tuncer Gülensoy Armağanı, Bülent Gül, Ed., Türk Kültürünü Araştırma Enstitüsü Yayınları, Ankara, ss.245-249, 2012
Kaymaz Z., "Türk Dünyası ve Ortak İletişim Dili Sorunu", Türkçenin Çağdaş Sorunları, Gürer GÜLSEVİN, Erdoğan BOZ, Ed., Gazi Kitapevi, Ankara, ss.223-236, 2006
Kaymaz Z., "Sarı Uygurca Araştırmalarına Genel bir Bakış", in: Prof. Dr. Fikret Türkmen Armağanı, Gürer Gülsevin, Metin Arıkan, Eds., Kanyılma Matbaası, İzmir, pp.451-455, 2005
Kaymaz Z., "Yenisey Yazıtlarındaki Bir Kelime Üzerine", Zeynep Korkmaz Armağanı, Türk Dil Kurumu Yayınları, Ankara, ss.249-252, 2004
Kaymaz Z., "Türkiye deki Gizli Diller Üzerine Bir Araştırma", Ege Üniversitesi Basımevi, İzmir, 2003
Kaymaz Z., "Eski anadolu Türkçesinde Renk Bildiren Kelimeler ve Teşkilleri", in: 50 Kültür ve Sanat Yılında Dr Mehmet Önder e Armağan Milli Kültür Araştırmaları, Mehmet Yardımcı, Eds., Kültür Bakanlığı, Ankara, pp.303-315, 1997
ANSİKLOPEDİDE YAZILAN KONULAR
Kaymaz Z., "Türkler Ansiklopedisi", ,Yeni Türkiye Yayınları,, pp.419, 2002
Akademik Veri Yönetim Sistemi | All Rights Reserved | Abis Teknoloji © 2019
Ege Üniversitesi BAP Koordinasyon Birimi